Mercedes-Benz

RODO - ochrona danych osobowych

Kto jest Administratorem moich danych?

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mercedes – Benz Warszawa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Gottlieba Daimlera 1, 02-460 Warszawa) („Administrator”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?  

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych Administrator przygotował punkt kontaktu dostępny pod adresem e – mail ochronadanych-mbw@daimler.com

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Twoje dane mogą być przetwarzanie w celu:

 • wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu odbioru pojazdu lub wykonania usługi oraz odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi, realizacja gwarancji. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • marketingu produktów i usług oferowanych przez Mercedes-Benz Group AG i jej podmioty stowarzyszone, a także podmioty oferujące usługi ubezpieczeniowe oraz leasingowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, m.in. informowania o prowadzonych akcjach serwisowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
 • zabezpieczenia i dochodzenia / windykacji ewentualnych roszczeń,
 • weryfikacji wiarygodności kredytowej,
 • weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy,
 • marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty,
 • badania satysfakcji klienta (CSI).

Jaki jest zakres moich danych przetwarzanych przez Administratora?

Do realizacji podanych powyżej celów będziemy przetwarzać podane przez Ciebie dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, dane adresowe, PESEL, NIP, dane dokumentu tożsamości, numer telefonu, adres e-mail, numer konta bankowego, historię płatności, oraz dane dotyczących Twojego pojazdu (np. konfiguracji pojazdu, przebiegu, danych z cyfrowej książki serwisowej) jak również informacje o zakupionych produktach i wykorzystanych usługach (np. umowach leasingowych, zarezerwowanych usługach Mercedes Me Connect, przechowywanych konfiguracjach pojazdów).

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcignowe dla Administratora,
 • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora,
 • świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
 • świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
 • podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
 • spółkom grupy Daimler w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.,
 • organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będą przechowywane przez kolejne 3 lata od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia.
Dane osób nieprowadzących jednoosobowych działalności gospodarczych będą przechowywane przez kolejne 10 lat od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO),
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO),
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO),
 • możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail ochronadanych-mbw@daimler.com


Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą tymi kanałami np. w celu ustalenia terminu odbioru pojazdu, potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.